Privatumo politika

I. Sąvokos

 • Interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.hochlandsuriai.lt
 • Vartotojas – bet kuris interneto svetainėje užsiregistravęs asmuo.
 • Organizatorius – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131C, Kaunas.
 • Vykdytojas – reklamos agentūra, Užsakovo pavedimu ir interesais vykdantis Žaidimus.
 • Žaidimai – Organizatoriaus rengiami žaidimai ir reklaminės akcijos, skelbiamos Interneto svetainėje.
 • Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

II. Bendrosios nuostatos

 • Vartotojo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais.
 • Organizatorius imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
 • Sutikdamas su šia Privatumo politika, Vartotojas sutinka, kad Organizatorius Vartotojo pateiktus duomenis (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, lytis, gimimo metai, pirkimo dokumento numeris) valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojo sutikimas yra teisėtas jo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas.
 • Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas užsiregistruoja Interneto svetainėje ir pateikia ar koreguoja bet kokius savo asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar Vartotojas faktiškai dalyvauja Žaidimuose, taip pat kai Vartotojas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Interneto svetainėje, pavyzdžiui, klausimus, atsiliepimus, komentarus ir pan.
 • Interneto svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Interneto svetainę.

III. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 • Visi Interneto svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:
  • Vartotojo registracijos Interneto svetainėje atlikimui ir registracijos pagrindu sukurtos Vartotojo paskyros, įskaitant vienkartinę registraciją, administravimui
  • informacijos, susijusios su Žaidimais, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
  • organizuojamų Žaidimų vykdymui;
  • organizuojamų Žaidimų kokybės užtikrinimui ir gerinimui;
  • problemų, susijusių su Žaidimų vykdymu, sprendimui;
  • statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • laimėtojo skelbimui (laimėtojo vardas ir pavardė skelbiami tik Vartotojui davus atskirą sutikimą);
  • kitais teisėtais su Žaidimų vykdymu susijusiais tikslais.
 • Vartotojo duomenys statistiniais bei tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista Vartotojo asmens tapatybė.
 • Vartotojas Interneto svetainėje gali registruotis kaip nuolatinis registruotas vartotojas ir dalyvauti Žaidimuose per asmeninę paskyrą arba registruotis tik konkrečiam Žaidimui.
  • Vartotojui susikūrus nuolatinę paskyrą, Vartotojo pateikti duomenys saugomi ne ilgiau kaip 10 metų nuo Vartotojo sutikimo rinkti ir tvarkyti tokius duomenis dienos.
  • Vartotojui užsiregistravus Interneto svetainėje siekiant dalyvauti tik konkrečiame Žaidime, Vartotojo duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo atitinkamo Žaidimo pasibaigimo dienos.

IV. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 • Organizatorius turi teisę perduoti Vartotojo duomenis trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:

Jeigu Jūsų asmens duomenys būtų perduodami į trečiąją šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nesuteikia tokio paties lygio apsaugos, koks galioja Europos Ekonominėje Erdvėje, mes užtikrintume tinkamą duomenų apsaugą, naudodami papildomas teisines priemones, pvz., „Privacy Shield“ sertifikatus ir / arba standartines sutarčių sąlygas.

VI. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas ir pašalinimas

 • Vartotojas privalo pateikti asmens duomenis registracijos Interneto svetainėje metu, jeigu siekia dalyvauti Žaidime.
 • Vartotojas užtikrina, kad jo Interneto svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Vartotojas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis. Kitu atveju Organizatorius negalės atlikti teisingos Vartotojo registracijos ar susisiekti su Vartotoju, ar perduoti laimėto prizo, ar atlikti kitų veiksmų, kuriems būtini teisingi Vartotojo duomenys.
 • Vartotojas turi teisę kreiptis į Organizatorių elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti su tolesniu asmens duomenų tvarkymu, teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Paslaugų teikėjui tam tikri Vartotojo duomenys gali būti būtini aukščiau nurodytiems tikslams pasiekti (pvz. kaip nurodyta VI. Skyriaus 2 punkte). Vartotojui tokių duomenų nepateikus arba paprašius juos ištrinti vėliau, Vartotojo dalyvavimas Žaidimuose gali būti apsunkinamas ir dėl šios priežasties Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų gali būti išbraukiamas.
 • Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Vartotojui atšaukus savo sutikimą, Vartotojo paskyra Interneto svetainėje panaikinama ir Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.
 • Vartotojas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipiantis į Paslaugų teikėją elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu.
 • Vartotojui manant, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos reikalavimus, jis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

VII. Baigiamosios nuostatos

 • Organizatorius turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Interneto svetainėje arba informuodamas Vartotojus elektroniniu paštu. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
 • Jei po Privatumo politikos pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi Interneto svetaine, dalyvauja (lieka užsiregistravęs) Žaidimuose ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.
 • Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi apie tai pranešti Organizatoriui elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu. Tokiu atveju Vartotojo paskyra Interneto svetainėje panaikinama ir Vartotojas iš Žaidimų dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.