Taisyklės ir sąlygos

AKCIJOS TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  • 1.1. Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.
  • 1.2 Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas (toliau – Akcijos organizatorius).
  • 1.3. Akcija – Hochland ir Almette prekių reklaminė akcija, kurios metu asmuo nusipirkęs du Akcijos Produktus ir užsiregistravęs hochlandsuriai.lt, turi galimybę laimėti prizus.
  • 1.4. Akcija vyksta visose prekybos vietose, kuriose parduodamos prekių ženklo Hochland ir Almette prekės (toliau – Parduotuvė) nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki 2024 m. birželio 25 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas. (toliau – Akcijos laikotarpis).
 2. Prizų fondas
  • 2.1. Akcijos organizatorius skiria toliau nurodytus prizus (toliau – Prizų fondas) laimėtojams šiose taisyklėse nustatyta tvarka:
   • 2.1.1. 8 vnt. KAMADO BONO Grande kepsninės.
 1. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 
  • 3.1. Akcijos laikotarpiu yra išrenkami dalyviai laimėtojai, kuriems yra suteikiamas ne daugiau kaip vienas prizas iš Prizų fondo.
  • 3.2. Akcijoje dalyvauja bet kuris prekių ženklo „Hochland“ ar „Almette“ produktas (toliau – Produktas).
  • 3.3. Akcijos dalyviu tampa bet koks asmuo, Akcijos laikotarpiu bet kurioje Parduotuvėje įsigijęs Akcijoje dalyvaujančius du Produktus, bei užregistravęs Produktų įsigijimo kvitą hochlandsuriai.lt bei tinkamai nurodęs prašomus kontaktinius duomenis. Kontaktiniai duomenys yra būtini, kad Akcijos organizatorius galėtų tinkamai identifikuoti ir susisiekti su laimėtoju dėl laimėjimo suteikimo. Paskutinė registracijos diena: 2024 m. birželio 25 d.
  • 3.4. Užsiregistravęs Akcijoje dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą ir tikslumą. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Dalyvių sąrašo.
  • 3.5. Produktų įsigijimo kvitą Dalyvis privalo išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą. Produktų įsigijimo kvite turi aiškiai matytis kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą pirkinio kvito numerį, kvito data, bent du Akcijos produktai, įsigyti Akcijos laikotarpiu.
  • 3.6. Dalyviui laimėjus prizą iš Prizų fondo, kurio vertė yra virš viršija minimalią ribą, nuo kurios pradedami skaičiuoti mokesčiai, Akcijos dalyvis, Akcijos organizatoriui paprašius, privalo pateikti savo vardą, pavardę ir asmens kodą, kad Akcijos organizatorius galėtų sumokėti valstybinius mokesčius už Akcijos dalyvį, kai tokie mokesčiai taikomi.
  • 3.7. Kiekvieną savaitę nuo 2024 m. gegužės 7 d. (viso 8 savaites), Akcijos organizatorius atsitiktiniu būdu išrinks dalyvį, kuris laimės po vieną prizą iš Prizų fondo, bei priskirs atitinkamą prizą laimėtojui, susisieks su laimėtoju dėl Prizų fondo perdavimo bei apie laimėtoją bei laimėtą prizą paskelbs internetiniame puslapyje hochlandsuriai.lt. Savaitiniame traukime dalyvauja tik tą savaitę užsiregistravę Dalyviai.
  • 3.8. Laimėtas prizas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.
  • 3.9. Akcijos organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti Prizų fondą negali būti realizuota dėl asmeninės Dalyvio situacijos, šių taisyklių tvarkos pažeidimo arba nepavyksta susitarti su Dalyviu dėl Prizų fondo perdavimo. Tokiais atvejais jokia Dalyvio žala neatlyginama ir negautas Prizų fondas ar jo vertė nekompensuojami. Dalyvis, kuris yra išrinktas laimėtoju, gali atsiimti jam atsitiktine tvarka skirtą laimėjimą iš Prizų fondo ne vėliau kaip per 15 dienų po laimėtojo paskelbimo.
  • 3.10. Prizai iš Prizų fondo yra perduodami pasirašant perdavimo aktą. Jei Dalyvis negali pateikti asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
 2. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 
  • 4.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su laimėjimu iš Prizų fondo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Dalyvio situacijos.
  • 4.2. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos organizatoriaus laimėtojui pateikus visą privalomą informaciją (šių Taisyklių 3.6 p.).
 3. Skundų nagrinėjimo tvarka 
  • 5.1. Akcijos dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant paštu. Jis turi būti siunčiamas UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas arba el. paštu ba@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 5 dienos po Akcijos laikotarpio pabaigos.
  • 5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 4. Duomenų apsauga
  • 6.1. Akcijos metu renkamų duomenų valdytojas – UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131C, Kaunas, el. paštas privacy@sanitex.eu.
  • 6.2. UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • 6.2.1. Vardas ir pavardė;
   • 6.2.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (tik prizą laimėjusių Dalyvių);
   • 6.2.3. pašto adresas;
   • 6.2.4. Telefono numeris;
   • 6.2.5. Adresas
  • 6.3. Akcijos Dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje hochlandsuriai.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Akcijoje.
  • 6.4. Akcijos metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje hochlandsuriai.lt. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Dalyviui atšaukus savo sutikimą, Dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
  • 6.5. Dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • 6.5.1. informacijos, susijusios su Akcija, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • 6.5.2. Akcijos vykdymui;
   • 6.5.3. Akcijos kokybės užtikrinimui;
   • 6.5.4. problemų, susijusių su Akcijos vykdymu, sprendimui;
   • 6.5.5. prizų Akcijos laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • 6.5.6. mokesčių už Akcijos prizų laimėjusį Dalyvį sumokėjimui;
   • 6.5.7. kitais teisėtais su Akcijos vykdymu susijusiais tikslais.
  • 6.6. Dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Akcijos vykdymu:
   • 6.6.1. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami Dalyvių duomenys, reikalingi prizų pristatymui (jeigu prizai turi būti pristatyti);
   • 6.6.2. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • 6.6.3. kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  • 6.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Akcijos pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Akcijos prizą laimėjusius dalyvius sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Akcijos pabaigos.
  • 6.8. Dalyvis turi teisę kreiptis į duomenų valdytoją elektroniniu paštu privacy@sanitex.eu ir prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius Dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Akcijoje, Dalyvis yra išbraukiamas iš Dalyvių sąrašo ir Akcijoje nebedalyvauja.
  • 6.9. Jeigu Dalyvis mano, kad vykdant šią Akciją yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai: Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 El. paštas ada@ada.lt
 1. Kitos sąlygos
  • 7.1. Akcijoje negali dalyvauti UAB „SANTEX“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
  • 7.2. Akcijos organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.
  • 7.3. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti patalpinant internetinėje svetainėje  hochlandsuriai.lt.
  • 7.4. Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  hochlandsuriai.lt.
  • 7.5. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu ba@sanitex.eu bei www.hochlandsuriai.lt.